สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
สถิติ
เปิดเมื่อ25/02/2019
อัพเดท27/06/2024
ผู้เข้าชม134181
แสดงหน้า261407
งานคุณภาพ
y
(เข้าชม 2135 ครั้ง)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล
MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 คำสั่ง / กรอบแนวทาง
1.1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไล หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)
1.1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2. ( ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 )
1.1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
1.2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
1.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565
2.1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
2.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
2.7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565   
2.9 แผนปฏิบัติการสาธารณสุขของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
2.11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2.15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.17 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็น รูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
(4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการ

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-
ไตรมาสที่ 1
-ไตรมาสที่ 2
-ไตรมาสที่ 3
-ไตรมาสที่ 4

4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2565
-ไตรมาสที่ 1
-ไตรมาสที่ 2
-ไตรมาสที่ 3
-ไตรมาสที่ 4

4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-ไตรมาสที่ 1
-ไตรมาสที่ 2
-ไตรมาสที่ 3
-ไตรมาสที่ 4
4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
4.3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท แลัวงเงินเกิน 100,000 บาท
4.3.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1

5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตุลาคม 2564
- พฤศจิกายน 2564 
- ธันวาคม 2564
- มกราคม 2565
- กุมภาพันธ์ 2565
- มีนาคม 2565
- เมษายน 2565
- พฤษภาคม 2565
- มิถุนายน 2565 
- กรกฎาคม-กันยายน 2565

5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้
-ไตรมาศที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
-ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
-ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
-ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
-ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
-ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
-ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. เดือนเมษายน 2565
-ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. เดือนพฤษภาคม 2565
-ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. เดือนมิถุนายน 2565
-ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. เดือนกรกฎาคม 2565
-
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. เดือนสิงหาคม 2565
-ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. เดือนกันยายน 2565

5.3 ​แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ตุลาคม 2564
- พฤศจิกายน 2564 
- ธันวาคม 2564
- มกราคม 2565
- กุมภาพันธ์ 2565 
- มีนาคม 2565
- เมษายน 2565
- พฤษภาคม 2565
- มิถุนายน 2565
-กรกฎาคม-กันยายน 2565


ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
1.2 นโยาบายบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2565  

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร  
1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธื์ต่ำ  
3.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรปีงบประมาณ 2565  
4.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปี งบประมาณ 2565  
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
6.แบบประเมินผลปฏิบัติงานราชการ  
7.แบบคำมั่นพัฒนาตนเองของผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ  
8.บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
-ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

1.มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
2.มีประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
3.มีหลักฐานประกาศรายงานการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่

-ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนายน 2565)
1.มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
2.มีประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
3.มีหลักฐานประกาศรายงานการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  
บันทึกข้อข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  

MOIT 9.1.1 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ

MOIT 9.1.2 โครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐ
MOIT 9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.
MOIT 9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
MOIT 9.4 มีรายงานการอบรมให้แก่เจ้าหน้าภายในหน่วยงาน
MOIT 9.5 ภาพถ่ายการอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐ
MOIT 9.6ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  

1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.คู่มือปฏฺิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  

ไตรมาสที่ 2
1.-3.การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  
4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ไตรมาสที่ 4 

1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรีย
2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน 

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
1.1-1.2 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ  
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  
6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน
MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน  
ไตรมาสที่ 2หรือไตรมาสที่ 3

1.บันทึกข้อความเผยแพร่และแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
2.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
ไตรมาสที่ 4
1.บันทึกข้อความรับทราบและรายงานผลกำกับติดตาม
2.มีรายงานสรุปผลกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันฯ
3.
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

1.มาตรการ ควบคุมการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
2.ประกาศมาตรการควบคุมการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ  
3.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
4.-5ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนง  
6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
ไตรมาสที่ 4
1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับ
2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม/คำสั่ง/หรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน  

1.บันทึกข้อความเผยแพร่และแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุคงรูปและสิ้นเปลือง  
2. -3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมและผังการยืมพัสดุคงรูปและสิ้นเปลือง  
4. ประกาศแนวทางปฏิบัติกระบวนการยืมและแบบฟอร์มการยืมพัสดุคงรูปและสิ้นเปลือง  
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.บันทึกข้อความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
2.แผนปฏิบัติปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565  
3. แบบฟอร์มเผยแพร่

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 
1.บันทึกข้อความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565  
3. แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน  
ไตรมาสที่ 2
แผนป้องกัน ปราบปรามทุจริตฯ

1.บันทึกข้อความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
2.การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
3.แบบฟอร์มเผยแพร่
แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
1.บันทึกข้อความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
2.การติดตามการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3.แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาส 4 
แผนป้องกัน ปราบปรามทุจริตฯ
1.บันทึกข้อความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
2.การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน
3.แบบฟอร์มเผยแพร่
แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
1.บันทึกข้อความเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
2.การติดตามการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรอบ 12 เดือน
3.แบบฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน  
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานและแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
MOIT 19 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG

1.1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 
1.2 ีประกาศ
1.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
1.4 รายงานผลการกำกับติดตาม
1.5 มีแบบฟอร์มเผยแพร่เผยแพร่
2.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
2.2 มีรายชื่อของสมาชิกชมรม STRONG
2.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม
2.4 มีแบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ MSRS รอบ 6 เดือน
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
2.บันทึกข้อข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  
3.โครงการ  
4.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม  
5.บันทึกข้อข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  
6.บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน  
7.รายงานผลการอบรม  
8.รายงานผลการอบรม  
9.บันทึกข้อความเสนอผู้บริการเพื่อรับทราบการรายงานการอบรม  
10.ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  
11.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดแจ้งเวียน เผยแพร่  
2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3.บันทึกขอลงนามและประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด  
5. มีแบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ไตรมาสที่ 2
2.มีประกาศเจตนารมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
3
.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
5
. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4
1.มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการกำกับติดตาม
2. Print Screen หน้าจอรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยน์อื่นใดที่หน่วยงานดำเนินการรายงานในระบบ MSRS 
3.มีแบบฟอร์มเผยแพร่

 
        
  นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม
บริการข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง