สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
April 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
สถิติ
เปิดเมื่อ25/02/2019
อัพเดท20/03/2020
ผู้เข้าชม10051
แสดงหน้า13833
(เข้าชม 219 ครั้ง)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563

EB1 การวิเคาะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีที่ผ่านมา)
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-EB2 (1)(2)
-EB2 (3)
-EB2 (3.1)(3.2)
-EB2 (3.3)
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-EB3 (1)
-EB3 (2)
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

     1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กย 62    
     2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค 62
     3.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย 62
     4.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธค 62
     5.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มค 63

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

-EB5 (1)
-EB5 (2)
-EB5 (3)
-EB5 (4)
-EB5 (5)
-EB5 (6)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
-EB6 (1)
-EB6 (2)
-EB6 (3)
-EB6 (4)
-EB6 (5)
-EB6 (6)
-EB6 (7)
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
-EB7 (1)
-EB7 (2)
-EB7 (3)
-EB7 (4)
-EB7 (5)
-EB7 (6)
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-EB8 (1)
-EB8 (2)
-EB8 (3)
-EB8 (4)
-EB8 (5)
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 -EB9 (1)(1.1)
-EB9 (1)(1.2)
-EB9 (1)(1.3)
-EB9 (1)(1.4)
-EB9 (1)(1.5)
-EB9 (1)(1.6)
-EB9 (1)(1.7)
-EB9 (1)(1.8)
-EB9 (1)(1.9)
-EB9 (1)(1.10)
-EB9 (1)(1.11)
-EB9 (2)
-EB9 (3)
-EB9 (4)
-EB9 (5)
-EB9 (6)
EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
- EB10 (1)
- EB10 (2)
- EB10 (3)
EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
- EB11 (1)
- EB11 (2)
- EB11 (3)
EB12 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- EB12 (1)
- EB12 (2)
- EB12 (3)
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
- EB13 (1)
- EB13 (2)
- EB13 (3)
- EB13 (4)
- EB13 (5)
- EB13 (6)
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
- EB14 (1)
- EB14 (2)
- EB14 (3)
- EB14 (4)
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
- EB15 (1)
- EB15 (2)
EB16 กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน
- EB16 (1)
- EB16 (2)
- EB16 (3)
- EB16 (4)
- EB16 (5)
- EB16 (6)
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
- EB17 (1)
- EB17 (2)
- EB17 (3)
- EB17 (4)
- EB17 (5)
EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
- EB18 (1)
- EB18 (2)
- EB18 (3)
- EB18 (4)
- EB18 (5)
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส
- EB19 (1)
- EB19 (2)
- EB19 (3)
- EB19 (4)
- EB19 (5)
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB20 (1)
- EB20 (2)
- EB20 (3)
- EB20 (4)
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB21 (1)
- EB21 (2)
- EB21 (3)
- EB21 (4)
- EB21 (5)
EB22 การประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB22 (1)
- EB22 (2)
- EB22 (3)
- EB22 (4)
- EB22 (5)
EB23 การจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- EB23 (1)
- EB23 (2)
- EB23 (3)
EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- EB24 (1)
- EB24 (2)

              -EB24 (2.1)

 -EB24 (2.2)

 -EB24 (2.3)

EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
​- EB25 (1)
- EB25 (2)
EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้
- EB26(1)
- EB26(2)
- EB26 (3)

    นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม
บริการข้อมูล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง