สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
สถิติ
เปิดเมื่อ25/02/2019
อัพเดท27/06/2024
ผู้เข้าชม134194
แสดงหน้า261420
งานคุณภาพ
y
(เข้าชม 1332 ครั้ง)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563

EB1 การวิเคาะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีที่ผ่านมา)
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- EB2 (1)(2)
- EB2 (3)
- EB2 (3)(3.2)
- EB2 (3.1)(3.2)
- EB2 (3.3)
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-EB3 (1)
-EB3 (2)
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กย 62    
2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค 62
3.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย 62
4.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธค 62

5.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มค 63
6. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กพ 63
7. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มีค 63   

8. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เมย  63

9.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พค 63
10. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มิย 63
11. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กค 63
12. แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สค 63

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

-EB5 (1)
-EB5 (2)
-EB5 (3)
-EB5 (4)
-EB5 (5)
-EB5 (6)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
-EB6 (1)
-EB6 (2)
-EB6 (3)
-EB6 (4)
-EB6 (5)
-EB6 (6)
-EB6 (7)
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
-EB7 (1)
-EB7 (2)
-EB7 (3)
-EB7 (4)
-EB7 (5)
-EB7 (6)
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-EB8 (1)
-EB8 (2)
-EB8 (3)
-EB8 (4)
-EB8 (5)
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 -EB9 (1)(1.1)
-EB9 (1)(1.2)
-EB9 (1)(1.3)
-EB9 (1)(1.4)
-EB9 (1)(1.5)
-EB9 (1)(1.6)
-EB9 (1)(1.7)
-EB9 (1)(1.8)
-EB9 (1)(1.9)
-EB9 (1)(1.10)
-EB9 (1)(1.11)
-EB9 (2)
-EB9 (3)
-EB9 (4)
-EB9 (5)
-EB9 (6)
EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
- EB10 (1)
- EB10 (2)
- EB10 (3)
EB11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
- EB11 (1)
- EB11 (2)
- EB11 (3)
EB12 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- EB12 (1)
- EB12 (2)
- EB12 (3)
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
- EB13 (1)
- EB13 (2)
- EB13 (3)
- EB13 (4)
- EB13 (5)
- EB13 (6)
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
- EB14 (1)
- EB14 (2)
- EB14 (3)
- EB14 (4)
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
- EB15 (1)
- EB15 (2)
EB16 กรอบแนวทางการจัดการการร้องเรียนของหน่วยงาน
- EB16 (1)
- EB16 (2)
- EB16 (3)
- EB16 (4)
- EB16 (5)
- EB16 (6)
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
- EB17 (1)
- EB17 (2)
- EB17 (3)
- EB17 (4)
- EB17 (5)
EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
- EB18 (1)
- EB18 (2)
- EB18 (3)
- EB18 (4)
- EB18 (5)
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส
- EB19 (1)
- EB19 (2)
- EB19 (3)
- EB19 (4)
- EB19 (5)
EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB20 (1)
- EB20 (2)
- EB20 (3)
- EB20 (4)
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB21 (1)
- EB21 (2)
- EB21 (3)
- EB21 (4)
- EB21 (5)
EB22 การประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
- EB22 (1)
- EB22 (2)
- EB22 (3)
- EB22 (4)
- EB22 (5)
EB23 การจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- EB23 (1)
- EB23 (2)
- EB23 (3)
EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
- EB24 (1)
- EB24 (2)

              -EB24 (2.1)

 -EB24 (2.2)

 -EB24 (2.3)

EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
​- EB25 (1)
- EB25 (2)
- EB25 (3)
- EB25 (4)
- EB25 (5)
- EB25 (6)
EB26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้
- EB26(1)
- EB26(2)
- EB26 (3)

        
  นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม
บริการข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง