สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สถิติ
เปิดเมื่อ25/02/2019
อัพเดท18/01/2021
ผู้เข้าชม21396
แสดงหน้า28625
(เข้าชม 78 ครั้ง)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเอกสารแนบ :
EB 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 1.6 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเอกสารแนบ :
EB 2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
EB 2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB 2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
EB 2.1.4 หน้าที่และอำนาจ
EB 2.1.4.1 หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง 2560
EB 2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
EB 2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูล
EB 2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ
EB 2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
EB 2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
EB 2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
EB 2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
EB 2.2.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
EB 2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
EB 2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
EB 2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
EB 2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB 2.2.1 แผนปฏิบัติการเชิงกุลยุทธ์โรงพยาบาล
EB 2.2.2 แผนยุทธศาสต์โรวพยาบาลปี 2564
EB 2.2.3 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลปี 2564
EB 2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ
EB 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ
EB 2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไชปัญหากรณีร้องเรียนฯ
EB 2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนฯ
EB 2.7-8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
EB 2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
EB 2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

EB 3 หน่วยงานมีรางานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสารแนบ :
EB 3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร และเผยแพร่เว็บไซต์
EB 3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564เอกสารแนบ :
EB 4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุมัติเผยแพร่ฯ
EB4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
EB 4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
EB 4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
EB 4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB 4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ 
EB 4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EB 4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 4.3.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB 4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB 4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
EB 4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 4.3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เอกสารแนบ :
EB 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ เผยแพร่เว็บไซต์ 
EB 5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)
- สขร1 ธ.ค. 63
- สขร1 พ.ย.63
- สขร1 ต.ค.63
EB 5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 5.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ 
EB8(1)บันทึก
EB8(2)ประกาศ
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…………………… 
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


 

    นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม
บริการข้อมูล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง